Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
20 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Bohumír Fiala, Hana Malá
Organizace:
Organization/Company/Institution:
UJAK s.r.o. Praha, SEMIS spol. s r.o.
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Hana Malá

Absolvovala bakalářské studium oboru Manažerská studia - řízení lidských zdrojů. V současnosti studuje magisterské studium andragogiky. Zabývá se problematikou metod vzdělávání a jejich vývoje. V rámci své bakalářské práce zpracovala zkušenosti a vzpomínky 15 významných odborníků z oblasti profesního vzdělávání. Zároveň působí jako asistentka lektora v oblasti vzdělávání dospělých. Aktivně se podílela na organizační přípravě konferenci E-learning forum 2016 a spolupracovala při organizaci konference DISCO. 

Bohumír Fiala 

Je absolventem FF MU v Brně. Od r. 1993 působil jako nezávislý lektor a konzultant. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích a publikuje články zaměřené na oblast dalšího profesního vzdělávání. Získal řadu certifikátů, mj. Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých ČR a SR, Certifikovaný lektor Českého institutu pro marketing (CIMA prodej A, B), Trenérský certifikát ATKM, certifikát poradce pro koučink a mentoring (Institute of Leadership and Management). Je odborným garantem konferencí „ E-learning forum“. Pedagogicky působí na UJAK Praha.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Ideální e-learningový kurz?? Víme co chceme?
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):
V průběhu mnoha let, co pořádáme setkání tvůrců a uživatelů e-learningu „E-learning forum“ se opakovaně diskutuje na téma jak by měl vypadat ideální e-learningový kurz. Takový kurz, který by lidé studovali rádi a s nadšením. Podle zásady „když potřebuješ něco vědět, tak se zeptej“ jsme se zeptali těch, kteří budou, nebo již o podobě vzdělávání v organizacích rozhodují. V rámci příspěvku představíme výsledky ankety mezi studujícími oboru vzdělávání dospělých na UJAK Praha. Pokusili jsme se zjistit jaká je jejich osobní zkušenost s využíváním e-learningu, jak tento způsob vzdělávání vnímají a jaká podoba e-learningového kurzu by pro ně byla optimální. I když většina účastníků ankety v rámci výuky absolvovala kurz typu MOOC, ukazuje se, že za optimální by považovali kurz, který umožňuje vybrat si způsob studia. Tzn. vybrat si dle individuálních preferencí kombinace textu, mluveného slova a videa. Názory účastníků ankety opětovně ukazují, že některá z teorií stylů učení stále může být inspirací pro tvůrce kurzů.
Klíčová slova:
Keywords:
e-learnig, online vzdělávání, styly učení, neurolingvistické programování
Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Lorem Over the many years that we organize a meeting of creators and users of e-learning "E-learning forum" repeatedly discussed the topic of how it should look perfect e-learning course. Such a course that people studied with love and enthusiasm. By the principle "if you need to know something, so ask," we asked those who will be, or already decide on the form of education in organizations. As part of our contribution we will present the results of a survey among students of adult education at UJAK Prague. We have tried to find what is their personal experience with the use of e-learning. How they perceive this type of education and what form of e-learning course would be most optimal for them. Although the majority of survey participants in the classroom  took a course type MOOC shows that the optimum would consider a course that allows you to choose the method of study. So choose according to individual preferences combination of text, speech and video. Opinions of respondents repeatedly show that some of the theories of learning styles can still be an inspiration for the creators of the courses.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, online learning, learning styles, neuro-linguistic programming


Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation MM_final.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document MM_Fiala_Malá_.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()