Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
12 September 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Ing. Petr Dvořák
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vojenslé Lesy a Statky ČR
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

vedoucí oddělení ICT VLS ČR

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Využití Moodle pro vzdělávání zaměstnanců
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Moodle jako nástroj elektronického vzdělávání lze využít nejen pro výukové kurzy a vzdělávací programy ve vzdělávacích organizacích. Je možné ho využít také ve firmě pro seznámení zaměstnanců s prostředím firmy, interními předpisy, metodikami a návody. Ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., využíváme aktuálně Moodle pro jednotné zpracování návodů k informačním systémům, k jednotlivým agendám. V Moodle jsou formou kurzu zpracovány metodické pokyny. Díky jednomu místu a jednotné podobě kurzů, jsou informace pro zaměstnance přístupnější a garant příslušné agendy má přehled o tom, kdo se s metodikou seznámil. Ke každému kurzu může garant vytvořit test, ve kterém ověří znalosti zaměstnanců, kterých se příslušná agenda týká a v případě potřeby, může zajistit podrobnější proškolení.

Cílem využití Moodle je jeho propojení s personálním systémem, naplnění standardními kurzy (např. BoZP) a zpřístupnění návodů na míru k jednotlivých aplikacím nebo obecně kurzy MS Office, MS Windows atp.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců organizace, návody k informačním systémům a agendám, kurzy v Moodle jako metodické pokyny pro zaměstnance VLS

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Moodle e-learning as a tool to be used not only for training courses and training programs in educational organizations. It can also be used within the company for employees' familiarization with the environment of the company's internal regulations, methodologies and guidelines. State enterprise Military Forests and Farms, dp, currently use Moodle for uniform processing instructions for information systems to individual agendas. In Moodle the form of course handled guidelines. Thanks to one place and a common form of courses, information accessible to employees and guarantor of the agendas is an overview of who is familiar with the methodology. For each course guarantor may create a test, which verifies employees' knowledge, which is relevant agenda concerns and, if necessary, can provide more training.


The aim of the use of Moodle is its connection with personnel system, fulfilling standard courses (eg. OSH) and making manuals tailored to individual applications or general courses MS Office, MS Windows, etc.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

employee training organization, instruction and information systems agendas courses in Moodle as guidelines for employees VLS

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Firmy/Enterprise
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Dvořák_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()