Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
21 July 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Mgr. Linda Pospíšilová
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Pardubice
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
VŠ lektorka odborného jazyka, administrátorka systému Mahara
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Autonomous on the road s digitálním portfoliem
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

S digitálními portfolii se na zahraničních, především na anglosaských univerzitách, můžeme setkat jako s integrální součástí studia vysokoškolských studentů přispívající ke konsolidaci znalostí a dovedností, které studenti po dobu svého studia shromažďují. Zároveň též fungují jako nástroj rozvoje dovedností 21. století. Strategickým cílem, se kterým vzdělávací instituce implementují a rozvíjejí digitální portfolia je zvýšení konkurenceschopnosti uchazečů na trhu práce, tzv. employability. Portfolio tak slouží jako ucelený osobní odborný profil budoucího absolventa. V případě využití jazykového digitálního portfolia se jedná především o rozvoj jazykové a ICT gramotnosti, patřící mezi základní dovednosti 21. století, dále pak o rozvoj kompetencí jako jsou kritické myšlení a schopnost sebereflexe, kreativita, komunikace, a kolaborace a v neposlední řadě slouží též k rozvoji charakterových kvalit jako je zvídavost, iniciativa a vytrvalost. Práce s digitálním portfoliem navíc skrývá potenciál pro podporu a rozvoj autonomního učení studentů. Autorka nabízí sdílení zkušeností a výsledků pilotáže navrženého modelu výuky odborného cizího jazyka vyučovaného na všech stupních terciárního vzdělávání a to s podporou digitálního portfolia a s důrazem na rozvoj sebehodnocení, stanovování cílů, sebereflexe a řízené autonomie studentů (guided autonomy).

Klíčová slova:
Keywords:

digitální portfolio, ePortfolio, Mahara, jazykové portfolio, dovednosti 21. století, autonomie, sebehodnocení, pilotáž

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Use of digital portfolios at higher education institutions, especially in Great Britain, Australia, New Zealand and Americas has been growing steadily. ePorfolios are becoming an integral part of the university study contributing to knowledge and skill consolidation. At the same time portfolios work as a tool for 21st century skill development. Strategic objective of the educational institutions implementing digital portfolios is to help to increase employability in their graduates where portfolio serves as a coherent and personalized professional profile of future graduate. In case of the digital language portfolio, predominantly language competencies and technology literacy can be developed in students. Moreover, learning skills, such as critical thinking, self-reflection, creativity, communication, and collaboration are fostered and character qualities, specifically curiosity, engagement and endurance are also cultivated. Digital portfolio implementation allows for development autonomous learning of students. The author presents experience and results of a pilot study of a teaching and learning model in English courses taught at all levels of tertiary education, with emphasis on self-assessment, goal-setting, self-reflection, and guided autonomy development in students.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

digital portfolio, ePortfolio, Mahara, language portfolio, 21st century skills, autonomy, self-assessment, pilot study

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
PDF document Autonomous With ePortfolio.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Pospíšilová_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ()